VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AGGER BEBOERHUS
§1
NAVN & HJEMSTED
Stk.1.
Foreningens navn er Foreningen for Agger Beboerhus
Stk.2,
Ejendommen er beliggende på Vesterhavsvej 35, Agger 7770 Vestervig
§2
FORENINGENS FORMÅL
 At drive Beboerhuset i Agger
 At huset rummer de nødvendige rammer for aktiviteter med forskellige og kulturelle formål
At huset mod betaling, kan benyttes af private, foreninger, turister og medlemmer i henhold til de af bestyrelsen vedtagne regler.
§3
MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages enhver myndig person samt foreninger. Hvert medlemskab svarer til 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§4
GENERALFORSAMLING
Stk.1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved opslag og besked til medlemmer via medlemsopkrævning.
Stk.3.
Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal med forslagsstillerens underskrift, sendes til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk.4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab (evt. forelæggelse af næste års budget)
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen i henhold til §5
7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
8. Valg af revisor evt. revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk.5.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten og den samlede bestyrelse.
Stk.6.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal jf. dof §10
Stk.7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel eller
a. Såfremt 25% af medlemmerne anmoder herom, eller
b. 2 bestyrelsesmedlemmer, eller
c. Bestyrelsens revisor anmoder herom.
De skal i anmodningen fremsende dagsorden og bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage fra modtagelsen af anmodningen.
§5
FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
Stk.1.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der ved første generalforsamling vælges 3 medlemmer for 1 år
Der vælges ligeledes 2 suppleanter, som er på valg hvert år
Stk.2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
Stk.3.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk.4.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger
Stk.5.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Stk.6.
Bestyrelsen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.
§6
ØKONOMI
Driften finansieres af medlemskontingent, udlejning af lokaler, evt. donationer m.v.
§7
REGNSKAB OG REVISION
Stk.1.
Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut
Stk.2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december
Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge på generalforsamlingen
§8
HÆFTELSE
Bestyrelsens medlemmer samt øvrige medlemmer, hæfter alene med deres kontingent for foreningen for Agger Beboerhus
§9
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk.1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver lovlig varslet generalforsamling
Ændringer af vedtægterne kræver simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, på en ordinær generalforsamling
§10
OPLØSNING AF FORENINGEN
Stk.1
Foreningen kan kun opløses med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
På begge generalforsamlinger kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer
Stk.2.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til lokale formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål. Beslutningen tages ud fra fremlagte forslag fra bestyrelsen på den oplæsende generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamling den 4. april 2014

Dokumentet er underskrevet af Dirigenten, Formanden, samt bestyrelsesmedlemmer på daværende tidspunkt.