Referat fra Generalforsamling i Agger Beboerhus d.7/4 2017

  1. Dirigent : Torleif C M
  2. Formandens Beretning: I det sidste år har udlejning været faldende, der har været større mødeaktivitet i huset, Kulturekspressen er et godt tiltag. Der har været Vildtaften, Marked, to kagedage, med god tilslutning. Seks fællesspisninger, Indtægterne fra fællesspisning dækker varmeforbruget. Der har været madaften for herrer. Diverse renoveringer:der er blevet udført malerarbejde og blevet sat plader op i den store sal, ophængning af gamle luftfotos. Oprydning i cykelskur. Formanden takker for en god indsats i året der er gået og understreger at det er godt at se, at mange deltager i arbejdet og støtter op. Tak til bestyrelsen. (Der var ingen indvendinger til beretningen).
  3. Regnskab ved Karsten Eskerod, spørgsmål om ejendomsværdi? svar: Ingen, da bygningerne ikke kan handles med.
  4. Fastsættelse af kontingent : Fastholdelse af kontingentsats på nuværende 200,- , begrundelse!! udsigt til større indtægter i 2017 samt opsøgende arbejde i forhold til tegning af nye medlemmer.
  5. Ingen indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: Nyvalgt blev Gitte Hansen, samt Karsten Eskerod som revisor.
  7. Valg af Suppleanter, Ole Toftdahl og Anni Madsen
  8. Genvalg af Revisor og Reviser suppleant.
  9. Eventuelt: Forslag om mørklægningsgardiner, Info til byens folder, sendes til Torleif, Info til hjemmeside, forslag om at sætte det på de respektive foreningers dagsorden, så infoer kommer videre. Forslag om it kurser til vinter, ang. Nemid, Facebook samt brugen af Eboks. Agger Beboerhus hjemmeside kommer ind under Aggerby siden. Forslag om at mange borgere, kontakter kommunen ang. Vesterhavsvej, for at fremrykke plan om renovering, der er fastlagt til 2020