Netværksgruppen Agger

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Netværksgruppen Agger.

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Agger, 7770 Vestervig, Thisted kommune.

Stk.3

Foreningens konkrete arbejdsadresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er, at

_ fremme vækst og innovation for lokale erhverv og iværksættere i Agger

_ fastholde respekten for det lokale miljø

_ formulere og implementere en plan, som fastholder og udvikler Agger som et aktivt feriested, og et godt sted at bo for alle

_ synliggøre Agger som et stærkt lokalt aktiv i Sydthy og i samspil med Thisted kommune og Region Nordjylland

_ koordinere og synliggøre de mange tiltag, der er i gang i Agger, og medvirke til videre udvikling heraf.

Foreningen er åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen er uafhængig af organisations- og partipolitiske interesser.

§ 3

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.

Foreningen kan være medlem af andre foreninger og organisationer.

§ 4

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlem kan optages enhver, som er fastboende, ejer et sommerhus eller har grund i Agger området.

Endvidere kan optages passive medlemmer såsom foreninger, organisationer eller enkeltpersoner, der vil bidrage til fremme af foreningens formål.

Stk. 2.

For at blive medlem af foreningen skal man betale et indmeldelsesgebyr på mindst 50 kr. pr. person.

Medlemskontingent betales gennem frivilligt bidrag til foreningens bankkonto eller til kassereren mod kvittering.

Der skal derfor ikke fastsættes kontingent for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra foreningen, hvis medlemmet ikke respekterer vedtægter eller de beslutninger, som er truffet af generalforsamlingen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5

Generalforsamling.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i en weekend i april. Det skal være en weekend, for at så mange medlemmer som muligt, også sommerhusejere kan deltage.

Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved opslag hos Spar i Agger og på byens hjemmeside. Som særlig service, sendes indkaldelsen til de medlemmer, der opgiver deres mailadresse til bestyrelsen. Det enkelte medlem er ansvarligt for at sende rettelser til bestyrelsen.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal med forslagsstillerens underskrift sendes til formanden senest 1 uge før, generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte, registrerede medlemmer. Der kan kun stemmes ved, personligt fremmøde.

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

4. Forslag til ændring af gebyr for indmeldelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuel nedsættelse af udvalg.

10. Eventuelt.

Dagsorden placeres på byens hjemmeside, hvor den kan hentes. Herudover sikrer den til enhver tid siddende bestyrelse, at der er kopier af dagsorden til omdeling på generalforsamlingen.

Stk. 6.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten og den samlede bestyrelse.

Stk. 7.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog § 10.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Hvis 20 medlemmer sender en skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden til bestyrelsen, skal denne indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage fra modtagelsen af anmodningen.

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Stk. 2.

3 medlemmer er på valg hvert år, og ved generalforsamlingen i 2014 sker dette ved lodtrækning i bestyrelsen

Stk. 3.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 7.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Stk. 8.

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg eller ad hoc udvalg. Bestyrelsen beslutter udvalgenes størrelse og sammensætning, og fast lægger kommissoriet for deres funktion og frister for udvalgs arbejdets udførelse.

Personer uden for foreningen kan deltage som medlem af sådanne udvalg. Udvalg arbejder under ansvar over for bestyrelsen, og refererer til denne.

§ 7

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december, første år for perioden 23. marts 2013 – 31. december 2013.

Stk. 3.

Revisorpåtegnet regnskab offentliggøres på byens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages, mindst en gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Ved betaling af foreningens regninger skal der både være kassererens underskrift og en ok påtegning fra formanden. Ved dispositioner over 2.000 kr. skal der være kasserens eller formandens underskrift, samt yderligere underskrifter fra 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9

Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, nogen personlig hæftelse.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver lovligt varslet generalforsamling.

Ændring af vedtægterne kræver, simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer, på en ordinær generalforsamling.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

§ 11

Opløsning

Stk. 1.

Foreningen kan kun opløses med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

På begge generalforsamlinger kræves vedtagelse af 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til lokale formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål. Beslutningen tages ud fra fremlagte forslag fra bestyrelsen på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 23.3.2013

Dirigentens navn:

Formandens navn:

Else Marie Larsen

Fjordvej 4, Agger

7770 Vestervig

På første ordinær generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Else Marie Larsen (Formand)

Susanne Spetzler (Kasser)

Viggo Iversen (Bestyrelsesmedlem/netværksgruppe medlem)

Bente Bang (Bestyrelsesmedlem/netværksgruppe medlem)

Find Gravesen (referent/sekretær)

1 vacant

Ad hoc deltagelse: Beboerforeningens formand Anne Søndergaard